Financiering instandhouding monumenten

Situatie BRIM 2013 (in eigendom bij de stichting)
Na wijziging in het monumentenregister valt het korendragershuisje (van woonhuis naar tolhuis) nu in de BRIM categorie overig. Al onze monumenten vallen nu in de BRIM categorie “overige beschermde monumenten” voor deze monumenten kan een burgerlijke gemeente, particulier of stichting 50% subsidie krijgen en bedragen de subsidiabele kosten maximaal 3% van de herbouwwaarde over een periode van 6 jaar. De subsidie bedraagt 50% van die 3% herbouwwaarde.

Er zijn voor de objecten bouwkundige inspecties gedaan en reële begrotingen gemaakt.

De kosten voor het maken van PIP’s voor deze monumenten bedraagt ca. € 7.000,– incl Btw. Deze kosten zijn verwerkt in de begroting.

Monumenten in het 6 jaren BRIM (instandhoudingsregeling van het Rijk)

monument

Begroting kosten instandhouding

Periode

Herbouwwaarde

opmerking

Monumentale poort

€ 36.053,–

2015 -2020

€ 265.000,–

Theehuisjes

€ 32.150,–

2015 -2020

€ 225.000,–

Voor 4 huisjes

Theehuisjes

€ 20.925,–

2015 -2020

Theehuisjes

€ 15.258,–

2015 -2020

Theehuisjes

€ 17.470,–

2015 -2020

Poortgeb. Sexb.

€ 36.489,–

2015 -2020

€ 250.000,–

korendragershuis

€ 29.452,–

2015 -2020

€ 140.000,–

Toren Sexbierum

€ 160.790,–

2011 – 2016

€ 2.220.000,–

Toren Oosterbierum

€ 41.205,–

2012 – 2017

€ 2.410.000,–

Toren Franeker

€ 44.121,–

2013 – 2018

€ 3.040.000,–

Toren Firdgum

€ 31.079,–

2013 – 2018

€ 545.000,–

Toren Tzummarum

€ 118.955,–

2014 – 2019

€ 2.570.000,–

Molen Arkens

€ 88.338,–

2013 – 2018

€ 185.000,–

Molen Duivehok

€ 56.351,–

2013 – 2018

€ 170.000,–

Molen Fatum

€ 61.385,–

2013 – 2018

€ 165.000,–

totaal

790.021,–

12.185.000,–

Zelfstandige monumenten met een herbouwwaarde onder de € 200.000,– kunnen geen gebruik van de BRIM omdat het subsidie bedrag lager is dan de drempel van € 3.000,–.

Het is wel duidelijk dat de rijkssubsidieregeling “BRIM 2013” geen restauratieregeling is. als het monument is technisch goede staat is en de herbouwwaarde hoog, is de regeling toereikend.

Voor het wegwerken van achterstallig onderhoud / restauraties heeft het rijk financiële middelen aan de provincies beschikbaar gesteld.

Provincie Fryslân heeft jaarlijks een subsidieregeling voor restauratie van monumenten. Voor restauratie is een subsidie van 60% mogelijk naast de BRIM subsidie. Voor de resterende kleine 40% zal vervolgens dekking gevonden moeten worden.

Overige kosten

Naast de instandhoudingskosten, zowel de subsidiabele als de niet subsidiabele kosten, zijn er voor ons als eigenaar nog de vaste lasten voor o.a. verzekeringen, bankkosten, KvK, gebruikerskosten, onkosten bestuur e.d. Momenteel bedragen deze kosten gemiddeld € 7.500,– per jaar.

Het runnen van een stichting, c.q. het begeleiden van de noodzakelijke werkzaamheden vraagt inzet. Als een stichting hiervoor deskundigheid inhuurt is een deel van deze kosten (honorarium) subsidiabel. Als de begeleiding van de onderhoudwerkzaamheden door de eigenaar zelf (als het nu een stichting is of een burgerlijke gemeente) wordt gedaan, zijn deze kosten niet subsidiabel.

Er kan ook gezocht worden naar vrijwilligers om deze kosten te minimaliseren. Uit ervaring blijkt wel dat het ontbreken van specifieke kennis op gebied van wet- en regelgeving en de subsidiemogelijkheden de financiële balans van vrijwilligers ten opzichte van deskundigen niet altijd positief blijkt.

Onze stichting heeft voor een deel van de ongedekte kosten afspraken met gemeente Franekeradeel, aangezien alle monumenten voorheen in eigendom waren bij de gemeente.